NL

|

EN

|

FR

Cookie- en privacybeleid

Privacybeleid

Algemeen

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. De wijzigingen worden automatisch van kracht na publicatie. Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 1 januari 2018.

BOSS paints stelt alles in het werk om uw privacy te beschermen. Tijdens uw contact met BOSS paints kan het voorkomen dat u persoonlijke informatie met ons deelt, zodat wij u kunnen identificeren als individu, zoals bijvoorbeeld uw volledige naam, emailadres, adres of telefoonnummer. Dit zijn uw "persoonsgegevens".

Deze Privacyverklaring is van toepassing op de persoonsgegevens die we over u verzamelen met als doel u onze producten en diensten aan te bieden. Door gebruik te maken van de site of door ons uw persoonsgegevens mee te delen bij onze diensten, aanvaardt u de praktijken die in deze Privacyverklaring worden beschreven.

De verwerking van de persoonsgegevens binnen BOSS paints is onderworpen aan het Belgisch recht. De Belgische autoriteiten en haar rechtbanken zijn, bij uitsluiting van alle andere, bevoegd om kennis te nemen van geschillen die zouden rijzen met betrekking tot deze website of het gebruik ervan of aangaande de verwerking van persoonsgegevens. Voor de verwerking van persoonsgegevens is dit de ‘Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit’.

De verwerking van persoonsgegevens

BOSS paints verzamelt, registreert en verwerkt persoonsgegevens van klanten en gebruikers van onze diensten die bijvoorbeeld via onze franchisenemers worden verleend. Gegevens worden bijvoorbeeld meegedeeld door personen zelf bij een contactopname, bij de aankoop van een product of voor de opmaak van een project. Dit is een niet-exhaustieve opsomming.

Andere gegevens worden op geautomatiseerde wijze verzameld door ‘cookies’ en andere systemen/applicaties die informatie verzamelen. Meer informatie kan u terugvinden in het Cookie policy.

De persoonsgegevens worden steeds verwerkt met inachtneming van de principes van de privacywetgeving en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) of General Data Protection Regulation (GDPR). De persoonsgegevens worden verwerkt op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier en dit voor een welbepaald en uitdrukkelijk doel. De gegevensverwerking wordt beperkt tot wat noodzakelijk is en de bewaartermijn van de persoonsgegevens is beperkt tot zolang als nodig met betrekking tot het realiseren van de doeleinden van de verwerking. De persoonsgegevens worden op een passende manier beveiligd middels passende technische en organisatorische maatregelen. Colora verwerkt uw persoonsgegevens, onder andere voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

  • U te kunnen contacteren indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;

  • Voor de verdere uitvoering van overeenkomsten;

  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;

  • Om goederen en diensten bij u af te leveren;

  • Het afhandelen van uw betaling;

  • Om wettelijke verplichtingen na te komen;

  • Wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist - het doel van de verwerking zal zich duidelijk maken door de handeling op zich.

De gegevens die worden meegedeeld, uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van colora.

BOSS paints zal de persoonsgegevens uitsluitend verstrekken aan verwerkers, overheidsinstanties of gelieerde vennootschappen indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting, het algemeen belang of wanneer het legitiem belang van de onderneming dit vereist en dit verenigbaar is met het doel van de verwerking en dit op een proportionele wijze gebeurt.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Rechten van de betrokkene

 

Wil u uw gegevens raadplegen, wijzigen, overdragen, beperken of verwijderen dan kan u hiervoor kosteloos een e-mail sturen, mits bewijs door kopie van uw identiteitskaart, naar het e-mailadresavg@boss.be. Via deze weg en op dezelfde wijze kan u ook bezwaar indienen tegen de verwerking van persoonsgegevens of wanneer u de communicatie wenst te beëindigen. De gegevens worden aangepast of verwijderd in de mate van het mogelijke en naargelang de technische mogelijkheden het toelaten. Uw aanvraag zal zo snel mogelijk worden behandeld en binnen de voorgeschreven termijnen. Er zal zoveel als mogelijk aan uw vraag worden voldaan, behalve als dit door het belang van de onderneming of een wettelijke verplichting niet mogelijk blijkt te zijn.

Wanneer er sprake is van een datalek waardoor uw rechten en uw bescherming van persoonsgegevens dreigen te worden geschonden en er dus een hoog risico is, zal de toezichthoudende autoriteit hiervan op de hoogte worden gesteld en u als betrokkene worden geïnformeerd conform de Verordening.

BOSS paints neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via avg@boss.be.

 

Aangaande minderjarigen

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een websitebezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via avg@boss.be, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

 

Correctheid van uw gegevens

U garandeert dat de gegevens die u meedeelt juist en volledig zijn. Het meedelen van onjuiste gegevens of gegevens die toebehoren aan derden kan ertoe leiden dat de gebruiker, tijdelijk of definitief, iedere toegang, geheel of gedeeltelijk, wordt ontzegd tot de producten en diensten van BOSS paints.

 

Informatie op de website en aansprakelijkheid

 

Door gebruik te maken van deze website verbindt u zich ertoe de geldende algemene verkoopsvoorwaarden gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden. BOSS paints bezit het exclusieve copyright en de intellectuele rechten van deze website, zijn design en de volledige inhoud ervan. Gebruik van deze website, of delen ervan, in welke vorm dan ook, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van colora.

Het is verboden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord de op en via deze website aangeboden informatie op te slaan, anders dan noodzakelijk om de website te kunnen bekijken, te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

De informatie over onze producten die u op deze website aantreft, zijn louter informatieve, algemene besprekingen en kunnen in geen geval als bindende voorschriften worden beschouwd.

BOSS paints aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die iemand zou lijden door voort te gaan op informatie die op deze site te vinden is. Als u verdere informatie wilt aangaande bepaalde zaken, dient u contact op te nemen met de onderneming. colora is niet verantwoordelijk voor de content op externe websites die via deze site te bereiken zouden zijn.

 

Gekoppelde websites

 

We kunnen koppelingen opnemen naar websites en services van derden die niet door ons worden beheerd en waarop deze Privacyverklaring niet van toepassing is. We raden u aan de privacyverklaring te lezen wanneer u dergelijke websites, en bij uitbreiding alle websites, bezoekt.

 

Algemene bepaling

 

Indien aangaande de verwerking van persoonsgegevens één van de voorafgaande bepalingen niet geldig zou zijn, dan wordt deze vervangen door een bepaling die het onderliggend doel van de vooropgestelde bepaling zoveel als mogelijk zal benaderen.

Cookie policy

 

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een heel klein tekstbestandje dat op je harde schijf is geplaatst door een webserver. Het is eigenlijk een soort identificatiebewijs dat helpt de ene van de andere gebruiker te onderscheiden. Een cookie is uniek en kan alleen worden gelezen door de server die je de cookie heeft verschaft. Andere technieken, zoals JavaScripts of web beacons, zijn standaard internettechnieken die het mogelijk maken om gegevens in de cookies op te slaan, gegevens te versturen en bij te houden hoe vaak een pagina wordt bekeken.

 

Waar worden cookies voor gebruikt?

 

Cookies hebben verschillende functies, die kunnen worden onderscheiden in drie categorieën: functionele cookies, analytische cookies en tracking cookies. Functionele cookies zijn cookies die benodigd zijn om de website te laten functioneren. Hierbij valt te denken aan cookies die onthouden welke taalinstelling je hebt gekozen en cookies die onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Analytische cookies worden onder andere gebruikt om de kwaliteit en effectiviteit van de website te meten, bijvoorbeeld door bezoekersstatistieken te registreren. Veelal wordt hiervoor gebruik gemaakt van Google Analytics. Tracking cookies zijn cookies die je surfgedrag op een website registreren, zodat een profiel van jou kan worden samengesteld op basis waarvan voor jou relevante informatie – zoals bijvoorbeeld advertenties - getoond kan worden.

 

Welke cookies gebruikt schilderzoektschilder.be?

 

BOSS paints gebruikt op haar website verschillende cookies die zowel functionele, analytische als tracking functies hebben.

 

Hoe gebruikt BOSS paints cookies?

 

Door middel van cookies verzamelt BOSS paints informatie over gebruikers van de website, met als doel om in een efficiënte, betekenisvolle en gepersonaliseerde ervaring te voorzien. BOSS paints gebruikt cookies onder andere om:

- gebruikers en machtigingen van gebruikers te herkennen

- gebruikersvoorkeuren en instellingen te onthouden, zoals taalinstellingen, video-instellingen, maar bijvoorbeeld ook de koppeling van een profielfoto aan een gebruikersaccount;

- artikelen te selecteren en te kopen op de website en om surf- en aankoopactiviteiten vast te leggen en aan gebruikersaccounts te koppelen;

- sessies van de gebruiker aanvullend te beveiligen (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak, bij het doorlinken van websites van derden) en om sessies binnen de website te beheren;

- gepersonaliseerde content en advertenties te tonen en je te waarschuwen over nieuwe informatie, artikelen en services;

- relevante advertenties te tonen op partnersites;

- je surf-, zoek- en koopgedrag te combineren;

- koppelingen mogelijk te maken met sociale media zoals Twitter, Facebook en YouTube en daaraan gerelateerde advertentieservices;

- op algemene en functionele analyses uit te voeren met betrekking tot het gebruik van de website;

- statistieken over bezoek(ers) te verzamelen, analyseren en beheren;

- de technische staat van de website te monitoren en om de website te optimaliseren.

 

Bij het verzamelen, opslaan en gebruiken van je gegevens neemt BOSS paints te allen tijde haar Privacy Policy in acht. BOSS paints is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens zoals beschreven in dit cookie statement.

Binnen de website van BOSS paints bevinden zich ook functies die buiten het domein van BOSS paints vallen en in het domein van derden vallen. Vanuit deze derden domeinen kunnen ook cookies worden geplaatst, welke buiten het beheer van BOSS paints vallen. Op cookies van derden is het privacy en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

 

Webanalyse

 

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van je IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.

Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

Zelf bepalen welke cookies je accepteert

 

Je kunt in de meeste gevallen je browser opdracht geven om alle cookies te accepteren of om je te waarschuwen als er een cookie wordt aangeboden. Je kunt dan zelf bepalen of je de cookie accepteert of niet. Voor de specifieke instellingen verwijzen wij je graag naar de handleiding van je browser, meestal te vinden onder ‘Help’ in de toolbar van de meeste browsers.

Voorbeeld Google Chrome:

Klik op het Chrome menu op de browserwerkbalk.

Selecteer  Instellingen.

Klik op  Geavanceerde instellingen weergeven.

Klik in het gedeelte 'Privacy' op de knop  Instellingen voor inhoud.

In het gedeelte 'Cookies' kunt u de cookie-instellingen wijzigen.

Voorbeeld Internet Explorer 11.0:

Klik in het menu Extra op  Internetopties.

Klik op het tabblad  Privacy.

Nu kun je instellen of cookies toegestaan, geselecteerd of geblokkeerd moeten worden.

Met  OK bevestig je de instelling.

Voorbeeld Firefox:

Klik op de menuknop New Fx Menu en kies  Opties.

Klik op het paneel  Privacy.

Nu kun je instellen of cookies moeten worden geaccepteerd en hoelang je deze cookies wilt bewaren. Tevens kun je uitzonderingen toevoegen en websites aangeven, die altijd of nooit cookies mogen gebruiken.

Met  OK bevestig je de instellingen.

 

Cookies verwijderen

 

Cookies verwijderen in Chrome:

Klik op het icoontje met 3 lijntjes rechts bovenin. Klik op Extra > Browsegegevens wissen. Zorg in ieder geval dat ‘Cookies en andere site- en plug-ingegevens verwijderen’ aangevinkt staat. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

Cookies verwijderen in Internet Explorer:

Ga naar het menu Extra > Internetopties > Algemeen. Klik onder Browsegeschiedenis op Verwijderen. Je wilt misschien niet alles verwijderen. Zorg dat in ieder geval Cookies aangevinkt staat en klik op Verwijderen.

Cookies verwijderen in Firefox:

Ga naar Extra > Opties > Privacy. Klik op Uw recente geschiedenis wissen. Onder Details kun je aangeven wat je precies wilt wissen. Vink in ieder geval Cookies aan. Je kunt ook aangeven hoe oud de cookies moeten zijn. Kies hier op 'Alles'.

 

Waar vind ik informatie over updates van dit beleid?

 

Wij zullen wijzigingen of updates van onze Cookie statement en Privacy Policy op deze website posten zodat je geïnformeerd blijft over de informatie die we verzamelen, gebruiken en openbaar maken, en raden je aan om onze Privacy Policy regelmatig te lezen. Vragen over onze Cookie Statement of Privacy Policy kun je steeds mailen naar avg@boss.be.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×